Svetelny pracovnik

List od svetelneho pracovnika.

Written by rony