Konkurz na SEO odkazy

Celkom sa v Kde domov múj udomácnilo pomenovanie „SEO odkazy“, čo mi lingvisticky, logicky aj významovo určuje niečo iné. Skôr by som pod tým čakal nejaký viac či menej organizovaný zoznam na zdroje o SEO problematike alebo mierne pritiahnuté za vlasy aj súbor URI napomáhajúci pri optimalizácií pre vyhľadávače.


Po už prebranej téme čo je a čo predpokladá SEO v kontexte s inými danosťami webdesignu (kódovanie, grafika, copywriteing…) by som rád prekonzultoval dosť nešťastne asociovaný význam tohto spojenia.
Momentálne autori pri jeho použití majú na mysli takú stavbu URI, ktorá v druhotnom význame napomáha lepšiemu poziciovaniu stránky na tejto URI uloženej pri ich spracovaní robotmi vyhľadávacích strojov. Pri tom však všetky doporučenia pre stavbu URI nevychádzajú z dôvodu „lepších pozícií“ ale z úplne iných veľmi praktických, účelných a užitočných predpokladov.

  • URI by malo odrážať štruktúru stránky a naznačovať jej pozíciu v strome websajtu,
  • URI by malo byť human-readable a tým pádom s vyšším koeficientom reprodukovateľnosti inými prenosovými kanálmi,
  • URI by malo byť jednoduché,
  • URI by malo byť pre daný dokument nezmenené nezávisle od času,
  • URI by v odôvodnených prípadoch nemalo podliehať zmenám technických podmienok.

Všetky tieto body majú svoj výklad, odôvodnenie a považujem ich za objektívnu nutnosť pri snahe o budovanie úspešných stránok nielen z významu povrchovej vrstvy websajtu, ktorá je v mimoriadnej obľube menej dôsledných webmajstrov. Dobrý webdesign predkladá aj rozumný a predvídajúci návrh štruktúry názvov podadresárov a to najmä z logického hľadiska. Pokiaľ je logika správna, neovplyvníte pri výmene CMS, zmene koncepcie tento jednotiaci prvok, tiahnuci sa s minulosťou vašich stránok a najmä získanou dobrou povesťou (ani nie tak čitateľov ako skamarátených stránok). Pokiaľ disponujete široko rozvetvenou rodinou k vám smerujúcich odkazov, je priam životanutné zachovávať kontinuitu života websajtu.
Pre zachovanie uvedených podmienok existuje súbor technických riešení, praktických doporučení s uvedením priamych príkladov pozitívnych účinkov. Tie je možné poskladať z útržkovitých postrehov publikovaných v odborníkov na problematiku. Vospolok sa však okrajovo alebo vôbec nezameriavajú na problematiku SEO a zvyčajne ako argument pre svoje tvrdenia použijú aj príjemné dôsledky dodržovania týchto pravidiel resp. správnej realizácie technických postupov, vo forme zlepšenia prístupu vyhľadávacím robotom, uľahčenia indexovania databázovým mechanizmom vyhľadávacích strojov, ich hodnotiacim algoritmom a vo výsledku dosiahnutiu adekvátnej pozície pri daných podmienkach. Zdôrazňujem práve adekvátnosť a pripomínam, že „SEO odkazy“ v zmysle chápanom v súčastnosti by som skôr použil označenie ako human-readable URI či preložením vzniknuté „čitateľné“, „priateľské“, „logicky štrukturované“ URI. Vzdal by som sa aj označenia „odkazy“ nakoľko nie veľmi presne označujú práve URI.
V tomto mojom zamyslení vychádzam z hlavne v prvej vete uvedených dôvodov k prehodnoteniu prepojenia „SEO odkazov“ na ich presnejšie vyjadrenie.
Páni, pozastavil sa už niekto nad týmto istým úkazom? Zaujímajú ma vaše názory ;-)

Môže sa Vám ešte páčiť...