Odoslanie žiadosti o schôdzku cez Outlook pomocou VBS

Pre potreby automatizovaného zasielania požiadaviek o schôdzu (biznis buzzword: meeting request) je možné programovať vo VBS skript. Uvádzam príklad, ktorý vytvorí požiadavku a odošle ju. Potrebujete nakonfigurovaný MS Outlook.
Pre skutočné nasadenie však kód iste doplníte napríklad o načítavanie konkrétnych dát z externého súboru (čojaviem csv) a urobíte to ako cyklus. To už je mimo tento príklad.Dim objOL
Dim objAppt
Const olAppointmentItem = 1
Const olMeeting = 1
Set objOL = CreateObject("Outlook.Application")
Set objAppt = objOL.CreateItem(olAppointmentItem)

With objAppt
.Subject = "My Test Appointment"
.Start = "12.12.2010 10:00"
.End = DateAdd("h", 1, .Start)
.MeetingStatus = olMeeting
.RequiredAttendees = "example@example.cz"
.Send
End With

Set objAppt = Nothing
Set objOL = Nothing

Môže sa Vám ešte páčiť...