SPAM: kauza PNEUSK a spam

Prišla mi odpoveď z firmy PNEUSK, uvádzam v plnom znení..Vážený rozèúlený èlovek!
Naša spoloènos sa Vám ospravedlòuje za mail, ktorý Vás tak neuverite¾ne
rozèúlil, ale vedzte, že mail, ktorý Ste dostali nie je výsledkom našej
práce, ani prostriedkom reklamy. Niekto si z nás vystrelil, alebo nás chcel
poškodi a taktiež tam udal ceny, za ktoré pneumatiky neponúkame. Zaèali sme
rieši túto záležitos, pretože poškodzuje meno našej firmy. Preto príjmite
ešte raz od nás naše ospravedlnenie a ujisujeme Vás, že podobný mail OD NÁS
nedostanete.
S pozdravom
PneuSK

PS: neni čas na diakritiku, tak prepáčte.

Môže sa Vám ešte páčiť...