Genesis 10:2

Pokiaľ ste ešte nezistili kto som, tak v Genesis je o mne zmienka. Kto sa môže pochváliť takýmito historickými prameňmi?


Zdroj: Ekumenicky preklad biblie
Genesis
10
1 Toto je rodopis synu Noeho: Sem, Cham a Jefet.Po potope se jim narodili synove. 2 Synove Jefetovi: Gomer a Magog a Madaj, Javan a Tubal, Mesek a Tiras. 3 Synove Gomerovi: Askenaz a Rifat a Togarma. 4 Synove Javanovi: Elisa a Tarsis, Kitejci a Dodanci. 5 Z nich vzesly ostrovni pronarody v ruznych zemich, pronarody ruzneho jazyka a ruznych celedi. 6 Synove Chamovi: Kus a Misrajim, Put a Kenaan. 7 Synove Kusovi: Seba a Chavila, Sabta a Raema a Sabteka. Synove Raemovi: Seba a Dedan. 8 Kus pak zplodil Nimroda; ten se stal na zemi prvnim bohatyrem. 9 Byl to bohatyrsky lovec pred Hospodinem; proto se rika: Jako Nimrod, bohatyrsky lovec pred Hospodinem. 10 Pocatkem jeho kralovstvi byl Babylon, Erek, Akad a Kalne v zemi Sinearu. 11 Z teto zeme vysel do Asyrie a vystavel Ninive-i Rechobot-ir a Kelach 12 a Resen mezi Ninivem a Kelachem to je to velike mesto. 13 Misrajim zplodil Ludany a Anamce, Lehabany a Naftuchany 14 i Patrusany a Kasluchany z nich vysli Pelistejci a Kaftorce. 15 Kenaan zplodil Sidona, sveho prvorozeneho, a Cheta, 16 Jebusejce, Emorejce a Girgasejce 17 i Chivejce, Arkejce a Sinana, 18 Arvadana a Semarce a Chamatana. Potom se celedi kenaanske rozptylily. 19 Pomezi kenaanske se tahlo od Sidonu smerem pres Gerar az ke Gaze, smerem pres Sodomu, Gomoru, Admu a Sebojim az k Lese. 20 To jsou synove Chamovi v ruznych zemich, pronarody ruznych celedi a jazyku. 21 Take Semovi, praotci vsech Heberovcu, starsimu bratrovi Jefeta, se narodili synove. 22 Synove Semovi: Elam a Asur, Arpaksad a Lud a Aram. 23 Synove Aramovi: Us a Chul, Geter a Mas. 24 Arpaksad zplodil Selacha a Selach zplodil Hebera. 25 Heberovi se narodili dva synove: jmeno jednoho bylo Peleg (to je Rozcleneni), nebot za jeho dnu byla zeme rozclenena; a jmeno jeho bratra bylo Joktan. 26 Joktan pak zplodil Almodada a Selefa, Chasarmaveta a Jeracha, 27 Hadorama a Uzala a Diklu, 28 Obala a Abimaela a Sebu, 29 Ofira a Chavilu a Jobaba; ti vsichni jsou synove Joktanovi. 30 Jejich sidliste bylo od Mesi smerem k Sefaru, hore na vychode. 31 To jsou synove Semovi ruznych celedi a ruznych jazyku, ruzne pronarody v ruznych zemich. 32 To jsou celedi synu Noeho podle jejich rodopisu v ruznych pronarodech; z nich pak po potope vzesly vsechny pronarody na zemi.

Môže sa Vám ešte páčiť...

2 komentáre

  1. Dana píše:

    Neviem čo dodať. Snáď, že blahoželám. Je dôležité vedieť že máš na tejto planéte kdesi korene. Teda aspoň tvoje meno. Hľadala som niečo, kde sa spomína Magog ako krajina veĺkokniežeťa Goga – nepriteľa židov. Chcem potešiť kolegu, čo sa volá Goga a v biblii sa Kniha Ezechiela kap. 38 volá „Proroctvá proti Gogovi“. Dobré čo? Niečo Ti odcitujem:“Syn človeka, obráť si tvár proti Gogovi v krajine Magog … a prorokuj proti nemu. Povedz: Toto hovorí pán, Jahve:Hľa, ja som proti tebe, zavrátim ťa a dám ti krúžky do čeluste …“ Nemôžem si pômôcť, ale je to sranda. Myslím, že je tu súvislosť s touto tvojou stránkou a mojím žartíkom, tak sa maj.

  2. rony píše:

    Boh s Tebou, nech ta chrani Jeho oko pri Tvojich krokoch az do dna, ked ti to vsetko bude zratane.
    :-))))