Zjednodušovanie okolo HTML5

Keď sa hovorí o Flashi, tak sa to zjednodušuje. Flash sa dnes súhrnne používa na prehrávanie videa, bannery a na hry. Občas nájdeme nejakú prezentáciu viac či menej postavenú na flashovom objekte ale povedzme, že spôsob jej výroby je totožný s bannermi a hrami. Ak niekto požaduje flash, tak vlastne nevieme, čo konkrétne uprednostňuje. Chýbajú mu bannery? Chce hrať hry alebo pozerať video?Podobne sa v posledných týždňoch zjednodušuje aj situácia okolo HTML5. Opäť v súvislosti s videom a pri debatách okolo Flashu. Neviem, či v HTML5 je možné naprogramovať banner alebo hru. Takisto neviem, či všetci chápu aký je rozdiel medzi videom vo flashi a videom v HTML5. Myslím si, že je to silné zjednodušovanie na oboch stranách.
Video vo flashi vlastne neexistuje. Je možné vytvoriť objekt vo Flashi, ktorý nazveme prehrávač a až ten si vie stiahnuť zo zadanej adresy (URL) nejaké video a prehrať ho v okienku na webovej stránke. Využíva sa pri tom vlastnosť prehliadača u značiek OBJECT a EMBED, kde prehliadač vytvorí v stránke okienko, následne vie, že v rámci tohto okna má spustiť nejaký interpreter – vlastne samostatný program, ktorý svoj obrazový výstup premieta do vyhradeného okna. Tieto značky boli navrhnuté nielen pre Flash ale aj pre iné pluginy prehliadačov. Interpreter Flash je pre prehliadač čiernou skrinkou a pre počítač vlastne ďalším spusteným programom.
Video v HTML5 je tiež silné zjednodušenie. V prvom rade HTML5 je značkovací jazyk pre hypertextové dokumenty. Je to nový doplnený, vylepšený, inovovaný štandard, ktorý je priamym následníkom HTML4. Preto je vnímanie HTML5 ako videa v prehliadači naozaj moc málo. Samozrejme zmeny v tejto norme sa týkajú aj vkladania videa do webstránok.
FLV
Video prehrávané flash objektami sa dostali na web hlavne preto, že inak nešlo do stránky dať obdĺžnik s pohyblivými obrázkami. Keďže sa však video na webe presadilo, bolo naozaj nutné zabezpečiť tieto požiadavky priamo značkami v HTML. Samozrejme na vytvorenie celej novej generácie značkovacieho jazyka HTML by bolo dosť málo iba začlenenie nejakej priamej podpory pre video.
Čo sa však v prípade videa stalo? V prvom rade sa výkonný kód pre prehrávač videa definitívne presúva z pluginu (čiže nejakého samostatného programu, ktorý si prehliadač zavolá a inak beží bez kontroly prehliadačom) priamo do prehliadača. Prehliadače podporujúce HTML5 teda už v sebe majú prehrávač videa.
Pre človeka píšuceho HTML kód svojej webstránky je to tiež veľká zmena. Miesto vkladania pomerne zložitého kódu (môžete ho vidieť napr. keď vkladáte video z Youtube) sa použije jednoduchší zápis jedinou novou značkou, ktorej parametrom je URL na súbor s videom.
Vo Flash prehrávači videa obvykle nevidíte priamy odkaz na video ale to neznamená, že tam kdesi nie je. Aj tu totiž samotný Flash prehrávač v sebe NEMÁ celé video „nejako“ uložené. Po jeho spustení v prehliadači si prehrávač začne sťahovať z URL, čo má kdesi v sebe, video. U značky pre video v HTML je to priamočiarejšie – prehliadač rovno vidí v tejto značke URL, začne video sťahovať a zobrazovať „svojimi silami“.

Flash na webe začínal skôr na vizuálne vylepšenie dovtedy silne statických webstránok. Táto technológia prinášala vektorovú a pohyblivú (animovanú) grafiku. Táto sa navrhovala v samostatnom vývojovom prostredí jedného výrobcu (Macromedia). Najviac to pripomínalo animované rozprávky pričom autori flashových objektov sa postupne naučili využívať interaktívne prvky a to umožnilo postupne „vydeliť“ flash nad rámec webu. Ten sa stal viac komplexným programovacím prostredím. Podpora pre prehrávanie videa vlastne pribudla ako doplnenie jeho schopností.

Lenže HTML5 prináša aj ďalšie zmeny, ktoré v posledných rokoch boli skôr predmetom debát ľudí od „webstránok“ a podpora videa bola skôr okrajovou záležitosťou pretože celé dianie sa skôr sústreďovalo na vývoj značkovacích jazykov pre web. Kým pred pár rokmi to vyzeralo, že to vyhráva na plnej čiare XHTML, tak teraz sa situácia obrátila a favoritom je HTML5.
HTML5 vychádza aj z praktických skúseností pri písaní webových stránok. Snaží sa najobvyklejšie činnosti previesť na sémantické značky. Kóder mi bude rozumieť v nasledujúcom odstavci.
Takmer každá stránka má vizuálnu interpretáciu svojho layoutu aj v kóde. Môžeme ju v oboch prípadoch deliť na hlavičku, pätičku, obsah, prípadne postrané stĺpce. V terajších značkovacích jazykoch je hlavne na kóderovi ako si ich vyznačí v kóde stránky. Časom však dospeje k rutine a začne používať pre ne rovnaké pomenovania. Keďže v HTML na to neexistujú značky, tak použije párovú značku DIV s parametrami ID, kde uvedie ich názvy. Takmer všetci sa zhodneme v jednoduchom pomenovaní: header, footer, content, menu.
Prečo by teda nemohli byť v HTML rovno na to značky? Ak ste počuli, že HTML5 zavádza ďalšie sémantické značky, tak toto je ono. Kód tvoriaci vizuálne hlavičku webu je uzatvorený jednou značkou a HTML5 ju priamo a jednoznačne pomenúva.
Spomenul som vlastne iba dve veci, ktorými sa HTML5 vyznačuje, prepáčte ak som niečo dôležité vynechal.
Pre konečného používateľa to však mnoho neznamená. Pre rozvoj technológii okolo webu sú doležité obe mnou spomenuté oblasti, ktoré prináša HTML5. U videa je to prenesenie prehrávania na bedrá samotných prehrávačov. To do veľkej miery zjednodušuje implementáciu prehliadačov najmä do zariadení mimo svet bežných počítačov. Ak bude webstránka používať značku pre video, tak bude jednoduchšie na rôzne zariadenia zahrnúť podporu videa. Namiesto spoliehania sa na rozsiahly interpreter (trebárs toho Flashu), ktorý je komplexnejším prostredím (okrem videa rieši aj veľa iného) by teda prehliadač s podporou HTML5 toto už mal vedieť.
V nových sémantických značkách je tiež perspektíva, ktorá je rôznym spôsobom využiteľná. V kóde dokumentu sa ľahšie identifikuje obsah a sprievodné prvky, čo prinesie uľahčenie pri jeho zobrazovaní v rôznych podmienkach.
Pokiaľ Vás problematika okolo videa podporovaného v HTML5 zaujíma, odporúčam článok Bude HTML5 světlou budoucností videa na webu? ešte komplexnejšie web html5.mattonik.sk

Môže sa Vám ešte páčiť...