Upload súboru do zložky dokumentov na Sharepointe

Iste, interaktívne klik, klik, klik. Najmite opicu, ktorá to isté bude robiť každý deň. Alebo si to naprogramujte.

microsoft-windows-8

Zadanie je jednoduché. V lokalite

http://nas.sharepoint/nieco/

máme zložku s názvom Test. Pri pohľade do zložky ju vidím ako URL

http://nas.sharepoint/nieco/test/Forms/AllItems.aspx

Na lokálnom disku, či pripojenej jednotke mám súbor:

C:\work\test289.xml

a ten chcem dostať do zložky na Sharepointe.

Tento skript je jedným z mnohých riešení. Tentoraz používa Ado.

Najprv potrebný bordel, ktorý nemusíte študovať:

Function StringToByteArray(str)
  Set stream = CreateObject("ADODB.Stream")
  stream.Open
  stream.Type = 2 ''adTypeText
  stream.Charset = "ascii"
  stream.WriteText str
  stream.Position = 0
  stream.Type = 1 ''adTypeBinary
  StringToByteArray = stream.Read()
  stream.Close
End Function

Sub UploadFile(sourcePath, siteUrl, docName, title, checkincomment, userName, password)

  strHeader = "method=put+document%3a12.0.4518.1016" + _
   "&service_name=%2f" + _
   "&document=[document_name=" + Escape(docName) + _
   ";meta_info=[vti_title%3bSW%7c" + Escape(title) + "]]" + _
   "&put_option=overwrite,createdir,migrationsemantics" + _
   "&comment=" + _
   "&keep%5fchecked%5fout=false" + vbLf
  bytearray = StringToByteArray(strHeader)

  Set stream = CreateObject("ADODB.Stream")
  stream.Open
  stream.Type = 1 ''adTypeBinary
  stream.Write byteArray

  Set stream2 = CreateObject("ADODB.Stream")
  stream2.Open
  stream2.Type = 1 ''adTypeBinary
  stream2.LoadFromFile sourcePath
  stream2.CopyTo stream, -1
  stream.Position = 0

  Set xmlHttp = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
  xmlHttp.open "POST", siteUrl + "/_vti_bin/_vti_aut/author.dll", false, userName, password
  xmlhttp.setRequestHeader "Content-Type","application/x-vermeer-urlencoded"
  xmlhttp.setRequestHeader "X-Vermeer-Content-Type","application/x-vermeer-urlencoded"
  xmlhttp.setRequestHeader "User-Agent", "FrontPage"
  xmlHttp.send stream

  If xmlHttp.status = 200 Then

    If Instr(xmlHttp.responseText, "successfully") = 0 Then

     MsgBox "ERROR: " & vbCrLf & xmlHttp.responseText    

    Else

     ''Checkin

     strHeader = "method=checkin+document%3a12.0.4518.1016" + _
       "&service_name=%2f" + _
       "&document_name=" & Escape(docName) + _
       "&comment=" + Escape(checkincomment) + _
       "&keep%5fchecked%5fout=false" + vbLf

     Set xmlHttp = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
     xmlHttp.open "POST", siteUrl + "/_vti_bin/_vti_aut/author.dll", false, userName, password
     xmlhttp.setRequestHeader "Content-Type","application/x-vermeer-urlencoded"
     xmlhttp.setRequestHeader "X-Vermeer-Content-Type","application/x-vermeer-urlencoded"
     xmlhttp.setRequestHeader "User-Agent", "FrontPage"
     xmlHttp.send strHeader    End If

  End If

  If xmlHttp.status / 100 <> 2 Then
   MsgBox "ERROR: status = " & xmlHttp.status & vbCrLf & xmlHttp.responseText
  End If

End Sub

Podstatné je ako to použiť:

UploadFile "C:\work\test289.xml ", _
  "http://nas.sharepoint/nieco/", _
  "test/test289.xml", _
  "Test title", _
  "Test checkin comment", _
  "domena\kontor", "heslo"
MsgBox "Done"

Vidíte, že skript sa „tvari“ ako keby bol používateľ a akoby interaktívne vyplnil ten známy dialóg na vkladanie súboru do sharepoint zložky.

Takže pri volaní funkcie UploadFile máme parametre:

Umiestnenie súboru, URL sharepoint lokality, cieľová zložka a názov cieľového súboru, pomenovanie položky, komentár a potom už len konto a heslo.

Toto riešenie je obchádzka ak nefunguje prenos pomocou UNC.

Written by rony